44. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI


I ovogodišnji, 44. po redu, međunarodni kongres posvećen je aktuelnim temama iz šire oblasti grejanja, hlađenja i klimatizacije.

Rastuće potrebe za novim tehnologijama, unapređenjem i inovacijama opreme i sistema KGH radi povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisija ugljen dioksida – proizvoda sagorevanja fosilnih goriva u okviru snabdevanja finalnom toplotnom ili električnom energijom sistema KGH stambenih i drugih zgrada, kao i sistema KGH u industrijskom sektoru – podstiču istraživače, konstruktore, proizvodaće opreme, projektante sistema, kao i sve ostale stručnjake KGH ka boljim, efikasniijim, odnosno održivijim rešenjima.

Integralno projektovanje i gradnja održivih zdravih zgrada NULA EMISIJE CO2 i energetska rehabilitacija postojećeg urbanog građevinskog sektora, ne ugrožavajući kvalitet i zdravlje korisnika, u cilju postizanja održivosti i prilagođavanja urbanih sistema promeni klime, ove godine će biti glavna tema Kongresa. Kako integralno projektovanje znači da se od prvog momenta arhitektonsko konceptualnog prilaza projektu uspostavlja bliska komunikacija između urbanista i arhitekata, građevinskih, KGH i ostalih inženjera mašinske struke, elektrotehničara, elektroničara, ekologa, ICT strucnjaka i drugih, to organizator ovogodišnjeg Kongresa POZIVA SVE STRUKE ZGRADARSTVA I ENERGETSKIH SISTEMA U ZGRADAMA da u interdisciplinarnom i multidisciplinarnom dijalogu uspostave uslove za ostvarenje ODRŽIVIH ZDRAVIH ZGRADA, naselja i gradova nula emisije ugljen dioksida.

Drugog dana kongresa je predviđen, sada već tradicionalni program za studente i najmlađu generaciju onih koji se opredeljuju za struku KGH, kao i za ostale specijalnosti koje su u direktnoj vezi sa sistemima KGH u zgradama. Teme studentskih radova obuhvataju opštu problematiku grejanja, hlađenja i klimatizacije. kao i teme sugerisane u ovoj informaciji. Među saopštenim radovima na kongresu, biće izabrani najbolji za objavljivanje u časopisu i predstavljanje na međunarodnim studentskim skupovima.