Nema proizvoda

Nema proizvoda

MULTICAL® 402

Primena

MULTICAL® 402 je kompaktno ultrazvučno merilo koje, zbog svoje vrhunske preciznosti merenja, registruje tačnu potrošnju. Merilo se ne mora održavati i ima dug vek trajanja, koji garantuje minimalne godišnje operativne troškove. MULTICAL® 402 se koristi za merenje grejanja, hlađenja i kombinaciju grejanja/ hladjenja u svim sistemima na bazi vode sa temperaturama od 2 do 160°C. Merilo je predviđeno za merenje potrošnje energije u porodičnim i stambenim zgradama, stambenim udruženjima, blokovima zgrada i u maloj privredi.

Funkcionalnost

MULTICAL® 402 sastoji se od računske jedinice, senzora protoka i dva temperaturna senzora i jednostavan je za instaliranje, očitavanje i verifikaciju. Naš asortiman senzor protoka za MULTICAL® 402 obuhvata veličine 0.6 – 15 m³/h, a opcije za napajanje su 230 ili 24 VAC mrežni modul, 2xAA-cell baterija ili D-cell baterija sa vekom trajanja do 16 godina.MULTICAL® 402 je opremljen konektorom za napajanje, pa je lako promeniti baterije ili mrežno napajanje. Uz pomoć 2 prednja tastera na računskoj jedinici lako je podesiti datum i vreme ili resetovati brojač radnih sati i brojač info-dogadjaja. Pored toga, tasteri mogu da se koriste za prikazivanje baze podataka, uklj. godišnju ili mesečnu bazu. MULTICAL® 402 dobija impulse iz najviše dva spojena vodomera za toplo ili hladno i sprovodi daljinsku akumulaciju energije i volumena preko impulsnih izlaza. Ako izvršite promenu sa impulsnog ulaza na izlaz impulsa, merač se automatski konfiguriše za ulaz, odnosno izlaz impulsa - bez ručnog konfigurisanja.

Bežično očitavanje

Merilo se daljinski očitava preko bežičnog M-Bus-a ili radio modula. Podaci o potrošnji se očitavaju, čuvaju i prenose putem USB čitača merila. Osim toga, radio se može očitavati pomoću ručnih terminala ili činiti deo Kamstrup-ove radio mreže. Preneti podaci se koriste za individualnu naplatu, analize potrošnje i/ ili optimizaciju energije.

Kamstrup

Grupa: MULTICAL® 402

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

♦ Vek trajanja baterije do 16 godina

♦ Set/ reset funkcija

♦ Impulsni izlazi za energiju i zapreminu

♦ Impulsni ulazi za povezivanje do 2 vodomera

♦ Bežično očitavanje putem bežičnog M-Bus ili Radio modula

 

Kompaktno merilo grejanja i hlađenja sa maksimalnom funkcionalnošću

Funkcije računske jedinice


Kalkulacija energije


MULTICAL® 402 obračunava energiju na osnovu formule u EN 1434-1:2004, u kojoj se koristi međunarodna temperaturna skala iz 1990 (ITS-90) i definicija pritiska od 16 bara.
Obračun energije se može na pojednostavljen način izraziti kao:
Energija = V x ΔΘ x k.
V - obezbedjena zapremina vode
ΔΘ - izmerena temperaturna razlika
k - koeficijent termalne vode
Računska jedinica uvek izračunava energija u [Wh], a onda je konvertuje u izabranu mernu jedinicu.


Tipovi aplikacija


MULTICAL® 402 radi sa četiri različite formule energije, E1 ... E9, koje se obračunavaju paralelno za svaku integraciju bez obzira na to kako je merilo konfigurisano.
Četiri vrste energije se obračunavaju na sledeći način:
E1=V1(T1-T2)k Toplotna energija (V1 u direktnom ili povratnom)
E3=V1(T2-T1)k Energija hlađenja (V1 u direktnom ili povratnom)
E8=m³xT1 (direktan vod)
E9=m³xT2 (povratni vod)
To čini MULTICAL® 402 pogodnim za obračun toplotne energije i energije hlađenja većine aplikacija, i u zatvorenim i u otvorenim sistemima. Sve vrste energije ostaju u bazi podataka i mogu biti prikazane
nezavisno od konfiguracije.

Optička glava se koristi za prenos podataka sa merila, elektro merila i slične merne opreme do računara i ručnih terminala, a preko optičkog porta za prenos podataka. Primene se kreću od pojedinačnih čitanja podataka, npr za računovodstvene svrhe do sveobuhvatnog programa merila. 

 

RF M-Bus Converter II
• Univerzalni konvertor za merila potrošnje sa M-Bus
• Konvertuje M-Bus u radio signal
• Ugrađen RTC sa 5 dana back-up-om
• Ugrađen vremenska evidencija, kao i evidencija događaja
• Autodetekcija radio frekvencije na 2 radio kanala
• Autodetekcija brzine prenosa za M-Bus komunikaciju
• Snaga odašiljanja se može konfigurisati do 500 mW
• Ugrađena funkcija rutera
• Ugrađena radio antenna i opciono konekcija sa eksternom antenom
• Opciono konkcija sa GSM modemom
• U skladu sa standardom EN 13757

M-Bus Master MultiPort 250DL

M-Bus je bus sistem, koji je posebno pogodan za komunikaciju sa merilom za grejanje, hlađenje, vodu, struju i gas.
Sistem se sastoji od M-Bus Mastera i merila, sa M-Bus pristupom. Mogu da se insataliraju i funkcionišu sa različitim tipovima merila, kao i merilima različitih proizvođača u istoj M-Bus mreži. 
Mreža je uobičajeno povezana upotrebom mrežnih kablova.
Priključena merila učitavaju bilo koji M-Bus Master direktno, pri čemu se podaci prikazuju na displeju, ili se očitavaju sa programom povezanim sa jednim od M-Bus Mastera preko komunikacionog porta.
M-Bus Master služi i za napajanje preko M-Bus modula za merila. Ovo omogućava dug životni vek baterije za merila sa baterijskim napajanjem.

 

READy  sistem je rukovanje podacima sa vaših merila i odvija se PC programom READy Managerom – bilo da ste pročitali merila sa mobilnim uređajem ili preko mreže.Podaci se mogu koristiti za mnogo više od tačne naplate. Povećanje znanja o distributivnoj mreži i poboljšanje korišćenja podataka, mogu vam dati stalan pristup novim saznanjima o potrošnji, hlađenju, pritisku i gubitaka vode na mreži - kao i alate za transformisanje tih podataka sa konkretnim poboljšanjima, optimizacije energije, smanjenje gubitaka i havarija.

Mobilno očitavanje - prikuplja vaše podatke on-the-go. Sa READy mobilnim očitanjem možete automatski pročitati merila u pokretu. Koristeći Google Maps, merila su automatski na mapi na vašem pametnom telefonu ili tabletu. Kada vozite, pametni telefon automatski prikazuje obližnje merilo i ono koje se očitava, a koje merilo ostaje da se pročita. Ne morate pratiti fiksnu rutu, a podaci se prenose tako brzo da možete voziti normalnom brzinom i dalje prikupljati sva očitavanja.

Ready Manager - kompletan pregled. Iskoristite vaše podatke u potpunosti. Podaci se lako prenose na PC program Ready Manager-om, koji prati i čuva vaše podatake sa merila. Ready Manager nudi niz funkcija koje lako daju pregled vaših podataka i alate da se to iskoristi sa svim naprednim funkcijama. Kompletan pregled Ready Manager vizualizuje potrošnju pojedinih merila kao bar grafikoni u određenom vremenskom periodu. Možete lako dobiti uvid u tačnu potrošnju, što je odličan alat za rešavanje sporova i analizu neočekivane potrošnje. Podaci u Ready Manager-u mogu biti u kombinaciji sa alarmima kako bi olakšali rešavanje problema i pokazali vezu između potrošnje i datog alarma.

Moduli

M Bus modul

Kamstrup je razvio dva M-Bus modula za MULTICAL® 402.
Moduli se koriste za daljinsko očitavanje putem M-Bus mastera. Izabrana podešavanja u MULTICAL® 402 mogu da se konfiguriše preko M-Bus modula.

Moduli su ili opremljen sa dva impulsna ulaza za čitanje npr vodomeri, ili dva impulsna izlaza za vrednost energije (CE) i jačine (CV).

Radio modul 402

Kamstrup radio sistem omogućava bežično očitavanje MULTICAL® 402 brzo i jednostavno.
Naši radio moduli su pogodni za oba sistema, ručno i mrežno rešenje.
Radio moduli u Kamstrup radio sistemu se zasnivaju na dvosmernoj komunikaciji, a sistem očitavanja određuje kada se podaci čitaju sa merila.
Moduli se montiraju u merilo bez upotrebe alata i spremni su za upotrebu u manje od 10 sekundi bez dalje konfiguracije.
Dostupni su sa internom antenom i priključkom za eksternu antenu, kao i za impulsa ulaza ili izlaza.

Wireles MBus C mode

Bežični M-Bus moduli su namenjeni za upotrebu uz Kamstrup merila toplote, hlađenja i kombinovane toplote/hlađenja: MULTICAL® 402.
Moduli automatski pronalaze tip merila u kojoj su instalirani i spremni su za komunikaciju bez daljeg konfiguracije u roku od 16 sekundi.

 

Naziv Jezik PDF
Brošura
Tehničke karakteristike
Uputstvo za korišćenje i instalaciju
Heat Brochure
Cooling Brochure
DataSheet

Slični proizvodi