• Obrada poslova očitavanja i podataka do 680 merila/energetskih mernih uređaja
  • Bez potrebe za konfiguracijom
  • Pripremljen za serijsku komunikaciju, na primer putem GSM/GPRS mreže
  • Statusne LED diode
  • Opciono povezivanje spoljnog antenskog sistema
  • Opciono ažuriranje softvera putem radio mreže
  • Obrada upozorenja o curenju i pucanju

RF Concentrator je centralna komponenta mreže koja se koristi u Kamstrup-ovim inteligentnim radio mrežama za daljinsko očitavanje podataka sa Kamstrup energetskih merila.

RF Concentrator šalje upite ka pojedinačnim energetskim merilima i čuva očitane podatke. Podaci koji se čitaju iz radio mreže su specificirani u opštem softveru sistema.

RF Concentrator uključuje spoljnu antenu kako bi osigurao najbolji mogući domet signala između energetskih merila i komponenti mreže. Kada prima podatke o potrošnji od pojedinačnih merila, ovi podaci su zaštićeni individualnim enkripcijskim ključevima smeštenim u svakom brojilu. Ovo obezbeđuje sigurnost podataka i zaštitu privatnosti korisnika.

Očitani podaci sa energetskih merila prenose se u sistemski softver putem GSM/GPRS ili IP veze.

RF Concentrator može biti postavljen za rad u frekventnom opsegu bez potrebe za licencom ili za frekventni opseg koji podleže naknadama.

Kamstrup-ov radio sistem je otporan na smetnje drugih radio sistema.